Okula Başlama Yaşında Şok Değişiklik!

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sıhhat Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin ekibe atanması için lüzumlu süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna nazaran, gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yemekli ve yemeksiz talebe yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Ulusal EğitimBakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Mevcut düzenlemede Ulusal Eğitim Bakanlığı, bu benzer biçimde yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara nazaran denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.

Tahsil düzeyine nazaran barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine nazaran Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak tekrardan düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki evlatları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o senenin 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran evlatların kaydı yapılacak sadece çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması yada kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Sözleşmeli Personelin Kadro Süresi

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfına ilişkin kadrolarda çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre 3 yıla indiriliyor. Sözleşme gereği 3 senelik emek harcama süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ilişkin kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde minimum 2 yıl yerine artık 1 yıl daha vazife meydana getirecek.

Kanunla, “çıraklık şartları” başlığı, “mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları” olarak değiştiriliyor. 19 yaşından gün almış olanlardan daha ilkin çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına nazaran çıraklık eğitimine alınabileceğine yönelik yargı kaldırılıyor.

Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız iş yeri açabilmelerini temin için lüzumlu yeterlilikleri kazandırmak gayesiyle ustalık eğitimi düzenlenecek.

OSB’lere Mesleki Eğitim Merkezi Açılabilecek

Kanunla, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, {özel sektör} tarafınca mesleki eğitime direkt katkı sağlanması ve etkinlik gösterilen alanlarda gereksinim duyulan becerilere haiz nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla “çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulanmış olduğu hususi öğretim kurumu” olarak tanımlanan mesleki eğitim merkezleri, organize endüstri bölgesi (OSB) yönetimlerince ve {özel sektör} tarafınca açılabilecek.

Milletlerarası hususi öğretim kurumlarının okul açılış tarihleri, düzenleme kapsamı haricinde tutulacak.

Hususi eğitim kuruluşlarına, yanıltıcı reklam vermesi durumunda cezai yaptırım uygulanacak.

Hususi okul öncesi eğitim, hususi ilköğretim, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun tahsil süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak.

Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteği, ihtiyaç duyulan şartları karşılayamayan kurumlardan öğrenim edilmeyecek.

Destek Verilecek Hastalık Türleri Açıkça Yazılacak

ÖSYM’de görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Ulusal Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere ödenen sadece sonlanmış olan ek ödeme uygulaması, 31 Aralık 2021’e kadar devam edecek. Ek ödeme tutarı, 40 bin gösterge rakamının işyar aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek.

Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı hususi eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan fert sayısına nazaran Bakanlıkça, yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ödeme yapılacak. Her engel türüne nazaran belirlenen yaşa kadar eğitim verilecek ve destek verilecek hastalık türleri açıkça yazılacak.
Düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları ihtiyaç duyulan süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin arkasından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki vazife süresi ise 2 yıldan 1 yıla indiriliyor.

Kanunla, Sıhhat Bakanlığında çalışan sözleşmeli personelin ekibe atanabilmesi için mecburi hizmet süresi 4 yıla düşürülüyor. Sözleşmeli sıhhat personelinden 3 senelik emek harcama süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde minimum 1 yıl daha vazife meydana getirecek.

Düzenlemeye eklenen maddeye nazaran, maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin alınmış engelli sıhhat kurulu raporu bulunanlardan “devamlı” raporu bulunanlar ile “süreli” raporu bulunup rapor süresi devam edenler, rapor süreleri bitene kadar destek eğitimi almaya devam edecek.

Yükseköğrenim düzeyinde hizmet veren hususi talebe yurtlarına yönelik iş ve işlemlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınca yürütülmesine ilişkin maddeler, kanunun yayımı tarihinden 1 yıl sonrasında yürürlüğe girecek. Bu sürede, bu yurtlara ilişkin iş ve işlemler, Ulusal Eğitim Bakanlığınca yürütülmeye devam edilecek.
Teklifin kabul edilmesinin arkasından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi, 2 Temmuz Salı saat 15.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here